dimecres, 19 de desembre del 2012

Informació sobre la paga de Nadal de 2012

Comunicat de Recursos Humans

Pel que fa a la paga extraordinària d’aquest mes de desembre, ja sabeu que va ser suprimida pel Govern de l’Estat, mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012. En relació a aquesta qüestió, us posem al dia de les possibilitats d’acció i de la previsió de l’escenari futur.

Què passa enguany amb la paga extraordinària? Podem cobrar-la? Tenim altres possibilitats?

Segons la normativa de desplegament del Reial Decret Llei esmentat, les Administracions públiques havien de quantificar l’import global de la paga extraordinària de tots els empleats i empleades i adoptar un Acord de Ple de no disponibilitat d’aquests crèdits. L’Ajuntament actuà en aquest sentit i adoptà l’Acord esmentat en el Ple del 15 d’octubre de 2012. Posteriorment, la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona sol·licità a l’Ajuntament certificat emès per la Intervenció per tal de verificar que la Corporació havia adoptat l’Acord de no disponibilitat que estava obligada a aprovar.


Atès aquest escenari, debatut amb els/les representants del personal, l’Ajuntament no pot procedir a abonar cap import en concepte de paga extraordinària de Nadal de 2012. D’altra manera, es podria incórrer en delicte de prevaricació (a tall informatiu podeu consultar http://www.eldiario.es/economia/Economia-Hacienda-advierte-CCAA-prevaricacion_0_74192972.html ).

Davant d’aquesta circumstància, i amb la finalitat de causar el menor perjudici a les economies domèstiques, l’Ajuntament valorà la possibilitat d’avançar al mes de gener la paga extraordinària de juny de 2013, però també s’ha descartat. Primer, perquè tenim constància que algunes persones la volen percebre en el moment que pertoca, i no de forma anticipada, i, a més, el Govern de l’Estat ha manifestat que ho considera frau de llei i que impugnarà els casos dels quals tingui coneixement (a tall informatiu vegeu http://www.hoy.es/v/20121130/regional/gobierno-impugnar-adelanto-extra-20121130.html ).

En tot cas, recordem que existeix la possibilitat, prevista pel nostre Conveni i Pacte de Condicions, de sol·licitar un avançament individual de la paga extraordinària. Així doncs, les persones que ho necessitin poden sol·licitar l’avançament a títol individual. Cal advertir, però, que en el supòsit que el Govern de l’Estat suprimís la paga extraordinària del mes de juny un cop iniciat l’any 2013 (hores d’ara no està previst que sigui així, però tampoc no ho estava enguany i al final s’ha produït), les persones que haguessin sol·licitat l’avançament al mes de gener l’haurien de retornar en el termini d’una anualitat, segons ha informat Intervenció, ja que no existiria la paga extraordinària a càrrec de la qual compensar l’avançament.

Quin destí tenen els diners de la paga extraordinària suprimida?

A la llum de la normativa aprovada fins ara, no està del tot clar.

Segons una nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de setembre, el Ple havia d’acordar la no disponibilitat dels imports associats i reservar-los amb la previsió de destinar-los l’any 2015 a plans de jubilació o similars.

Ara bé, el 23 d’octubre el Ministeri va emetre una nota informativa de modificació de l’anterior que preveia que els imports considerats no disponibles produirien en la liquidació del pressupost 2012 un menor dèficit o un major superàvit destinar a reduir l’endeutament, i que les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de jubilació o similars, en els termes i amb l’abast que determinin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. Com es desprèn de la cursiva, no es concreta cap any, ni s’especifica si l’import a recuperar serà l’import íntegre de la paga extraordinària o només una part, ni si la recuperació es durà a terme dins d’un únic exercici o distribuïda en més d’una anualitat.

A mesura que es vagi aclarint aquest extrem, us anirem informant.
  
Finalment, informar-vos que avui dia 18 ja tenim la nòmina enllestida i intentarem abonar-la el més aviat possible per anticipar un xic la liquiditat als empleats i empleades per fer front a les despeses nadalenques.

Atentament, 
Recursos Humans

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada