dimecres, 7 de setembre del 2016

Nova norma que regula la protecció davant els camps electromagnètics

Fa poc s’ha publicat el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Aquesta norma estatal regula els riscos laborals relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics, adoptada arran de la Directiva 2013/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013 sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats d’agents físics (camps electromagnètics).

La norma estableix unes disposicions mínimes que s’adrecen a la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva salut i la seva seguretat que derivin o puguin derivar-se de l’exposició a aquells camps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada