divendres, 30 de novembre del 2012

Al·legacions al pressupost 2013

COMUNICAT DE LA JUNTA I EL COMITÈ

S'han presentat al.legacions al pressupost 2013 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que podeu conèixer en la seva extensió en el document adjunt. Aquesta acció es fa per donar compliment al procediment administratiu necessari per poder elevar qualsevol reclamació i no comporta cap tipus de canvi en l’actitud de diàleg iniciada per l’equip de govern i la representació del personal.

A títol de resum:

Es reclama la consignació pressupostària suficient per fer front a les obligacions que deriven del Pacte de condicions i Conveni, relatives a Fons social i a l’aplicació de la RLT, atenent que la cobertura legal que s’utilitza per deixar sense efecte aquestes obligacions no ha estat justificada a l’expedient, segons l’ordenament jurídic.

Aquesta justificació no pot ser únicament un informe de Recursos Humans dient que s’acullen a l’art. 38.10 de l’EBEP, sinó que cal que existeixi “causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques i calgui adotar mesures o plans d’ajust per assegurar l’estabilitat pressupostària i la correcció del dèficit públic”, extrem que no es dóna a l’Ajuntament de Sant Cugat, ja que l’informe d’intervenció inclòs en el mateix expedient diu clarament que aquest Ajuntament no té dèficit estructural, ni l’ha tingut els últims anys. Es podrien deixar sense efecte les condicions econòmiques del Pacte i Conveni si ja existís dèficit i es pretengués corregir, però no només per preveure’l.

Podeu veure l’argumentari i fets provatoris, extrets del mateix pressupost presentat per a la seva aprovació inicial, els quals demostren la manca de necessitat d’aquest municipi d’adoptar mesures d’ajust extremes per assegurar l’estabilitat pressupostària per reduir dèficit estructural, ja que es pressuposten accions que es podrien qualificar de “potestatives” i “poc imprescindibles”, sense treure que totes elles siguin bones per a la ciutat i per a algunes persones que hi viuen i/o treballen.

Tal com es diu a l’escrit d’al.legacions, el personal municipal entén la situació econòmica global, però considera que les retallades s’han d’aplicar de manera proporcional en tots els capítols de despesa del pressupost, i no com s’ha fet, aplicant un percentatge molt superior (molt més del triple) a les partides destinades als treballadors i treballadores.

La Junta de personal i el Comitè d’empresa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada