dimecres, 30 de gener del 2013

Informació relativa a la paga de nadal no cobrada

COMUNICAT DE LA JUNTA I EL COMITÈ

Recordem que vam sol.licitar el pagament la part de la paga extra de nadal, des de l’inici del meritament fins el 14 de juliol, data en què es va aprovar el decret que l’anul.lava per a l’any 2012.

Us enviem la resposta que ens ha donat l’ajuntament i una informació que us pot ser útil, recollida pels sindicats a nivell estatal i que respon molts dels dubtes que ens esteu fent arribar a la Junta i al Comitè, que de moment restarà pendent de futures informacions al respecte per seguir actuant en la defensa dels nostres drets

RECURS PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL PERSONAL PÚBLIC

Davant la necessitat de donar una resposta adequada als atacs que els Empleats Públics venim patint, la Plataforma d'Empleats Públics ha decidit, juntament amb les organitzacions sindicals que formen part d'aquesta, iniciar accions que permetin una defensa jurídica, establint per a això una estratègia comuna amb el principal objectiu de facilitar la defensa a tots els empleats públics, però tenint present que hem d'unir esforços amb la resta d'organitzacions per garantir el millor resultat.

Davant les mesures aprovades en el Reial Decret Llei 20/2012, de 11 de juliol, emprendrem immediatament un procés de demandes que se cenyeix als següents aspectes.

Faran recurs els sindicats?
Sí. Els sindicats membres de la Plataforma iniciaríem durant el mes de gener els recursos judicials i administratius contra el Reial Decret Llei 20/2011, per a això farem servir recursos col·lectius iniciant les mesures judicials pertinents en diversos sectors públics per gradualment anar ampliant les demandes garantint la defensa jurídica al conjunt dels empleats públics.

Quan es pot començar a recórrer i fins quan?
Quan ja s'ha produït el fet evident que no han pagat, és a dir, a partir del mes de gener de 2013. Està exceptuat d'aquesta afirmació el personal al servei de l'Administració de Justícia, al qual ja han començat a descomptar la part proporcional des de l'agost passat i sobre els quals ja s'ha iniciat la reclamació.
Com que és una reclamació de quantitat, el personal funcionari disposa de quatre anys, és a dir, fins al gener de 2017 i, el personal laboral, d'un any, és a dir, fins al gener de 2014 per poder iniciar la reclamació . Per això no cal que tots els sectors i col·lectius presentin la demanda a la vegada.

Hem de recórrer tots i totes ja?
NO. Farem recurs en el moment més adequat per a cada àmbit, per tant considerem oportú que espereu al resultat dels recursos que interposaran les organitzacions sindicals i que seran recursos que englobaran a tots els treballadors afectats.
El termini en cas de resolució favorable finalitza, depenent de la condició de personal laboral o funcionari, el 2014 o el 2017, de manera que no cal que tothom ho presenti alhora.

Quina via utilitzaran els sindicats per recórrer?
Depèn dels diferents règims jurídics del personal públic:
En el cas del personal laboral que està regit per conveni, es presentaran gradualment conflictes col · lectius en els diferents àmbits en què hagi convenis en vigor. Aquesta acció la duran a terme els sindicats de la plataforma legitimats en cada àmbit i permet obtenir una resolució que afecta tot el personal a qui li és d'aplicació el conveni col·lectiu.
En el cas del personal funcionari i estatutari, cada sindicat presentaran un número concret de recursos assegurant que aquests abastin tots els àmbits sectorials (Administració de l'Estat, Administració de la Comunitat Autònoma, Administració de Justícia, Educació o Sanitat, Administracions locals, organismes autònoms, Empreses Públiques, etc.), intentant garantir que els costos de les noves taxes judicials no suposin un nou gravamen per als empleats públics.
Així, no caldrà que acudiu totes i cadascuna de les persones en aquest moment. Quan hagi sentències fermes dels primers recursos, que esperem que siguin positives, es podrà efectuar l'extensió de sentència que correspongui.

Què demanaran els sindicats?
Els sindicats demanaran dues coses:
En primer lloc, el pagament íntegre de la paga extra de Nadal de 2012. Pensem que hi ha motius per defensar-lo, com la inadequada utilització del decret-llei.
La segona qüestió, que es demanarà de forma subsidiària, serà el pagament dels dies meritats de la paga extra, ja que el decret-llei que l'anul·la va entrar en vigor el 15 de juliol. Sobre aquesta segona petició hi ha abundant jurisprudència.

Llavors, jo no puc recórrer en nom propi?
Cada persona pot recórrer pel seu compte. Però no ho recomanem.
S'ha de tenir en compte que amb la nova llei de taxes judicials, els funcionaris per exemple estan obligats a acudir amb advocat/ada i procurador/a, la qual cosa multiplica els costos dels recursos, ja que fins ara no era necessari que anessin amb aquest assessorament, sinó que era voluntari.
A més, les costes s'han generalitzat i, en el cas de perdre, les taxes del recurs també han augmentat, dit això i atès que la Plataforma ha decidit actuar de manera conjunta, creiem que està garantida la defensa de tots els empleats públics.

Jo ja he recorregut, ara què faig?
Mantenir la teva demanda. Hi ha persones que han recorregut ja, normalment presentant un recurs d'alçada. En aquest cas, han d'anar fins al final, presentant recurs contenciós i els recursos posteriors que siguin necessaris fins a obtenir una sentència ferma.
Si no es fa així, es pot considerar que l'acte -la no percepció de la paga extra- ha estat consentit, de manera que aquesta persona seria exclosa d'una possible recuperació del pagament per les vies que abans hem exposat.
En aquests casos, us recomanem que us adreceu al sindicat. Tingueu en compte que tot es regeix per terminis i el no compliment d'aquests pot invalidar tot el procediment.

Si faig cas dels sindicats, no em passarà el termini per recórrer?
No, com ja hem dit abans, aquesta qüestió cal enfocar-la com una reclamació de quantitat, de manera que hi ha quatre anys, és a dir, fins al gener de 2017 per al personal funcionari i un any, és a dir, fins al gener de 2014 per al personal laboral. Amb el ritme habitual de l'Administració de Justícia, hauríem de tenir sentències fermes bastant abans d'aquesta data.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada