dimecres, 16 de gener del 2013

Informació sobre jornada laboral i situació d'IT

Aquest dilluns 14 de gener, Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Cugat ha tramès a tot el personal el següent correu informatiu relatiu a la jornada laboral i a la situació d’incapacitat temporal:     

"Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que per decret d’alcaldia s’ha resolt aplicar  l’acord pres per unanimitat de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, respecte les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. Igualment, s’ha resolt concretar la jornada general ordinària  del personal.

Us enviem adjunts el Decret 23/2013 d’incapacitat temporal i el Decret 30/2013 de jornada laboral. A tall de resum, cal destacar el següent:

Pel que fa a la situació d'incapacitat temporal, el decret que us enviem preveu quines són les causes mèdiques que donen dret a percebre el cent per cent de les retribucions en situació de baixa mèdica, com excepció al principi general derivat de la normativa estatal, així com el procediment a seguir i els formularis a emprar, que també trobareu a la vostra disposició a les següents carpetes públiques:Si teniu qualsevol dubte respecte aquesta nova regulació o el procediment a seguir, podeu adreçar-vos a Prevenció de Riscos Laborals de  l'Ajuntament (extensió 3548).

Pel que fa a la jornada general ordinària del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’estableix en 37 hores i trenta minuts de treball efectiu de promig en còmput anual, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 71ª de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. 

La jornada  del personal d’oficines, de consergeria i supervisor, es conformarà, d’una banda, amb les tasques que cada persona desenvoluparà en el seu lloc de treball, sotmeses a control horari i que serà de 35 hores per al primer grup i de 36,5  hores per al segon i tercer (tret dels supervisors que ja venien realitzant la jornada de 37,5 hores), i de l’altra, amb el temps destinat a actualització de coneixements, recerca i autoaprenentatge que cada lloc de treball requereixi i que caldrà justificar mitjançant la tramesa dels formularis que facilitarem en breu, oportunament emplenats i signats. Aquesta justificació, que s’haurà de dur a terme trimestralment, es considerarà un deure del personal municipal. Per part de Recursos Humans us serà enviat, mitjançant correu electrònic, un recordatori previ en cada ocasió.

La resta de col·lectius desenvoluparan la mateixa jornada laboral que tenien assignada fins ara.

Si teniu qualsevol dubte respecte la nova regulació de la jornada laboral, podeu adreçar-vos a Control Horari (3549)

Atentament,
Recursos Humans"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada